Nº Rexistro de Sodiedades de Correduría de Seguros D.X.P.F.T. - Clave GX-024 - Concertado Seguro de Responsabilidad Civil
AVISO LEGAL
 


DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil de A CORUÑA, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social: CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L.
C.I.F: B15731904
Domicilio social: C/ TARRAGONA 26, BAIXO 15100 – CARBALLO (A CORUÑA)
Teléfono: 981 754 544 FAX: 981 702 677
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@segurostonito.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L.

A navegación pola web de CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, no entanto, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. ou fronte a terceiros, de cales queira danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. No entanto, para o acceso á website de CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. con domicilio en C/ TARRAGONA26, BAIXO 15100 - CARBALLO (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos do grupo CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L .

Así mesmo, CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L., na seguinte dirección , ou ben a través do seguinte correo electrónico , identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

CORREDURÍA E XESTIÓN DE SEGUROS TOÑITO, S.L. adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. No entanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.